Dưới đây là một số đề tài báo cáo Niên Luận, Luận Văn, Đồ Án chuyên ngành. Các bạn học chuyên ngành có thể Download về tham khảo.
Đề tài Niên Luận 1: Các Giải Pháp Triển Khai Mạng GSM Lên 3G Đề tài Niên Luận 1: Thiết kế mạch Amplifier TEA 2025 nguồn đơn 12V
Tại đây
Đề tài Niên Luận 2: Tìm hieu về giao thức IPv6
Luận Văn Tốt Nghiệp (2013): Khảo sát và đánh giá chất lượng trạm BTS 2G của Huawei Đồ Án Chuyên Ngành Viễn Thông